Privacy Policy / Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

INTRODUCTIE

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van deze website en zouden moeten gelezen worden voor er gebruik van gemaakt wordt. Deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op elk bezoek en gebruik van de site, maar ook de informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, foto's, beelden, bewegende beelden, geluid, afbeeldingen en software) en diensten, (samen met de inhoud) die u krijgt op of door de site. Door het bezoeken en het gebruik van de site, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden in hun volledigheid, naast andere wetten en regels die van toepassing zijn op de site, het internet en/of het World Wide Web. Als je niet akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel moet je de site verlaten en er niet verder gebruik van maken.

EIGENDOM VAN DE SITE EN DE INHOUD

De site is eigendom van en wordt beheerd door Hi-Tec Sports PLC, een onderneming die geregistreerd is in Engeland onder het nummer 1159203 met maatschappelijke zetel te Aviation Way, Southend-on-Sea, Essex, SS2 6GH.

De volledige inhoud van en op de site in eigendom van Hi-Tec Sports PLC

(Hi-Tec Sports) of geassocieerde ondernemingen (De Hi-Tec Group), zijn licentiegevers en/of content providers. Alle aspecten van de site inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het algemene ontwerp en de inhoud zijn beschermd door de handelswetgeving, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, ontwerprechten (al dan niet geregistreerd) en andere wetten die gerelateerd zijn aan intellectuele eigendomsrechten. Behalve wanneer expliciet toegestaan onder deze of andere regelingen met Hi-Tec Sports, mag geen enkel stuk van de site of inhoud gekopieerd of verspreid worden via welke wijze dan ook en de site, zijn inhoud en alle gerelateerde rechten zullen exclusieve eigendom blijven van het betreffende lid van van de Hi-Tec Group of haar licentiegevers.  

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op alle inhoud is eigendom van Hi-Tec Sports. Behalve als het uitdrukkelijk anders is toegestaan op de site, heeft u de toestemming om te bekijken, af te spelen, documenten te printen en te downloaden, audio en video van de site voor persoonlijk, informatieve en niet-commerciële doeleinden te downloaden. U mag geen materiaal wijzigen en u mag ook geen inhoud kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken creëren, overdragen  of verkopen. Tenzij het expliciet toegestaan in in de wetgeving over auteursrecht, mag u geen inhoud hergebruiken zonder eerst toestemming te verkrijgen van Hi-Tec Sports, dit gebruiksverbod impliceert ook het gebruik van inhoud op een andere website of computernetwerk. U mag geen auteursrechten, handelsmerk of andere eigendomsrechten verwijderen van de inhoud van de website. 

Bij het downloaden van software (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot screensavers, iconen, video' en wallpapers) van de site, is de software, met inbegrip van alle bestanden of afbeeldingen die deel uitmaken van of aangemaakt zijn door de software, en de gegevens die bij de software horen (gezamenlijk de 'Software') gelicencieerd voor u door Hi-Tec Sports, die beschikt over volledige en complete titel tot haar en tot alle intellectuele eigendomsrechten daarin. Uw eigendomsrechten worden beperkt tot het medium waarop de Software is opgenomen en u mag niet verder distribueren, verkopen, decompileren, reverse engineeren, demonteren of anderszins de Software te reduceren tot een voor de mens leesbare vorm. 

HANDELSMERKEN

Alle handelsmerken, productnamen en handelsnamen van Hi-Tec Sports die gebruikt zijn op de website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Hi-Tec Group, tenzij anders vermeld. U mag niets, zonder een voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Hi-Tec Sports, gebruiken, reproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, verzenden, verspreiden of Hi-Tec Sports handelsmerken op een of andere manier wijzigen, met inbegrip op een andere website, computernetwerk, reclame of publiciteit van welke aard ook. 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

De site en de inhoud zijn zoals ze zijn, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en geen inbreuk is in de ruimste mate toegestaan door de wet. De inhoud van deze site is algemene informatie en houdt geen advies in. 

Hi-Tec Sports geeft geen garantie dat de inhoud van de site juist, volledig, zonder fouten of actueel is, noch dat de toegang tot de site ononderbroken is, dat alle gebreken aan de website hersteld worden of dat de site of zijn hosting server vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Verder heeft Hi-Tec Sports geen enkele verklaringen of garanties met betrekking tot het gebruik van de site en/of haar inhoud in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins, in elk geval in de breedste zin van de wet. 

Hi-Tec Sports behoudt het recht om de hele site of delen ervan in te trekken of te wijzigen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de site is op eigen risico. Hi-Tec Sports of een van hun functionarissen, directeurs of agents of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de de site is aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of die zich voordoen in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins. 

Hi-Tec Sports erkent dat niets in deze Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor fraude. 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Door links op de website kunt u toegang krijgen tot websites buiten de controle van Hi-Tec Sports. Zulke links worden op de site geplaatst omdat ze interessant kunnen zijn voor u of je toegang kunnen geven om aanvullende producten of diensten door derden. Hi-Tec Sports is niet verantwoordelijk voor de inhoud of wijzigingen van de inhoud op deze sites. Daarom is het bezoeken van deze sites volledig op eigen risico en u dient er rekening mee te houden dat deze sites mogelijk gebruik maken van cookies, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie gebruiken. U wordt daarom geadviseerd om de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van deze websites te lezen alvorens de websites te gebruiken. 

MISBRUIK VAN DE SITE

Het is verboden om de site te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van verboden, dreigend, onjuist, misleidend, opruiend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend, illegaal materiaal, materiaal met inbreuk van de privacy of materiaal dat gedrag zou kunnen aanmoedigen dat als strafbaar feit wordt beschouwd, dat de rechten van iemand kan schenden of op andere wijze kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of het overtreden van wetten. Het is ook verboden om de site te gebruiken om te adverteren of andere commerciële verzoeken te plaatsen. 

DISCLAIMER - GEBRUIKERSPARTICIPATIE

Hi-Tec Sports behoudt zich het recht om naar eigen oordeel eender welke communicatie en materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het van mening is dat die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden, of op een een andere manier onacceptabel is voor Hi-Tec Sports. 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR KINDEREN

Als u jonger bent dan 16 moet u de toestemming van je ouders of voogd vragen voordat u:

- een e-mail stuurt naar de site, of ons vragen om iets te e-mailen naar u

- informatie naar ons stuurt

- deelneemt aan een wedstrijd of spel dat informatie over u nodig heeft of

- prijzen biedt

Door door te gaan met de site te gebruiken en een van de aangeboden diensten gebruikt, bevestigt u dat u hiervoor toestemming heeft verkregen van uw ouders of voogd 

ONGEWENSTE INZENDINGEN

Behalve wanneer uitdrukkelijk anders bepaald, zal Hi-Tec Sports geen ongevraagde inzendingen aanvaarden via deze site. 

BEOORDELINGEN

Beoordelingen op deze site zijn geselecteerd uit brieven, e-mails en telefoongesprekken die Hi-Tec Sports krijgt van klanten. 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze voorwaarden vallen onder de wetten van Engeland en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de Engelse rechtbanken. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden vervallen, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en uitv

Privacy Policy

INLEIDING

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor Magnum. Deze verklaring omvat informatie omtrent het informatiegebruik van Magnum, met inbegrip van welke soort van gegevens we kunnen verzamelen en bijhouden, hoe ze worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd hoe u ons kan contacteren als u vragen of opmerkingen heeft over uwe persoonlijke gegevens. 

Dit privacy statement is van toe passing op gegevens verzameld door Magnum en andere ondernemingen die in Europa zijn geassocieerd met magnum om de producten van Magnum te distribueren. Om u te helpen om te begrijpen hoe wij de door u verstrekte gegevens gebruiken, zijn de volgende richtlijnen opgesteld. 

Over het algemeen is het mogelijk om onze websites te openen zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Maar in de gevallen waar persoonlijke informatie wordt verzameld wordt die hoofdzakelijk gebruikt om u diensten te kunnen verlenen die u kan opvragen en ten tweede om de dienstverlening van magnum te kunnen verbeteren door de gegevens op een gepaste manier te gebruiken. Bovendien kunnen we die informatie ook gebruiken om je regelmatig informatie te sturen over de producten van Magnum en de diensten waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor u. Tenzij daartoe verplicht door de wet en beschreven in dit beleid, zullen we geen informatie die u aan ons verstrekt delen, verkopen of verspreiden zonder uw toestemming. 

OPSLAG VAN DATA EN VEILIGHEID

De gegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie en overal in de wereld, maar zullen niet openbaar gemaakt worden aan iemand buiten de Hi-Tec Group, verbonden ondernemingen of andere bedrijven die dienstverleningen bieden aan de klanten van Hi-Tec. We maken gebruik van veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen voor toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging en beschadiging. We bewaren uw informatie voor een redelijke periode of zolang de wet dit vereist.

Deze informatie zal behandeld worden volgens de richtlijn 95/46/EG van het Europees parlement in overeenstemming met de nationale wetten die overeenkomt komen met de richtlijn. 

UW TOESTEMMING

Door uw informatie te versturen keurt u het gebruik van die informatie goed zoals uiteengezet in dit beleid. Als we ons privacy beleid veranderen, zullen we die op deze pagina publiceren, ook op andere pagina's kunnen we hierover ook kennisgevingen plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken. Merk op dat het voortzetten van het gebruik van de diensten  betekend dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

COOKIES

Magnum kan gebruik maken van 'cookies'. Dat zijn kleine hoeveelheden informatie die wij opslaan voor uw computer. Bij de meeste internet browsers kan ingesteld worden dat er een melding komt wanneer u een cookie ontvangt (zodat u kan beslissen of u dit al dan niet accepteert) of om alle cookies te weigeren. Als u verkiest om alle cookies van een bepaalde website te weigeren, kan het zijn dat u sommige functies niet kan gebruiken.  

Als u cookies niet hebt geweigerd, zal ons systeem cookies naar uw computer sturen wanneer u onze websites bezoekt. Cookies maken het makkelijk voor u om de site te gebruiken voor latere bezoeken door, bijvoorbeeld, het aantal gegevens die moet ingeven te verminderen als je die al eerder aan ons gaf. Ze zorgen er ook voor dat we het gebruik van de website kunnen controleren en de inhoud op uw maat aanpassen. 

MINDERJARIGEN

Minderjarigen mogen geen persoonlijke gegevens geven zonder toestemming van de ouders of voogd. 

LINKS NAAR ANDERE SITES

Links op onze site kunnen je naar websites leiden buiten de controle van Magnum. Persoonlijke gegevens die u aan Magnum heeft verstrekt zullen niet verstuurd worden naar andere sites door op de links te klikken. Zulke links zijn voorzien omdat ze interessant kunnen zijn voor u of omdat u toegang kan krijgen tot aanvullende producten van derden. Magnum is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die sites gebruik maken van uw persoonlijke informatie. 

CONTACT

U heeft het recht om de informatie die wij over u hebben te bekijken en u kan ons vragen om indien nodig wijzigingen te doen om er voor te zorgen dat de informatie juist en up-to-date is. Als u dit wenst te doen, gelieve ons te contacteren. De wet staat ons toe om een vergoeding te vragen voor het dekken van onze kosten voor het geven aan u van de informatie die we hebben over u. 

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van Magnum

Bekijk meer